• +48-602-758-700
  • Email info@vimacollection.pl
×

Wiadomość

Ochrona danych osobowych

Ta witryna używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

Zobacz politykę prywatności

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

Regulamin sklepu


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.vimacollection.pl, jest prowadzony przez spółkę: VIMA COLLECTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 3, 51-415 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416609, NIP 6783152142, REGON: 146081614

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DEFINICJE

1. Regulamin - niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano inaczej.

2. Klient/Zamawiający - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

3. Konsument - konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

4. Sklep internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: www.vimacollection.pl za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar, lub zlecić świadczenie usługi.

5. Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

6. Towar/Produkt - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.

7. Ceny - wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia.

8. Sprzedawca -  VIMA COLLECTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 3, 51-415 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416609, NIP 6783152142, REGON: 146081614

9. Treści - wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

10. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.

11. Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego VIMA COLLECTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępna na stronach Sprzedawcy w formacie „pdf”.

12. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:

● zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym, w tym licencji elektronicznych,

● prowadzenie Konta klienta,

● przesyłanie wiadomości e- mail,

● przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, przebieg realizacji reklamacji i zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen.

 

§ 1 Warunki realizacji zamówienia

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.vimacollection.pl, na której można składać zamówienia.

2. Zamówienie może zostać zrealizowane, jeśli Klient zaakceptuje podczas jego składania niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie boksu „Akceptuję Regulamin".

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia z podaniem wszelkich niezbędnych danych umożliwiających kontakt z Zamawiającym tj. numer telefonu, adres e-mail.

4. Informacja potwierdzająca złożenie zamówienia przesyłana jest automatycznie drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

5. Potwierdzenie zamówienia i przyjęcie go do realizacji odbywa się poprzez pocztę elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia.

6. Produkt jest wysyłany na adres podany przez Klienta jako adres dostawy. Klient może podać inny adres do wystawienia faktury i inny adres do dostarczenia Produktu.

7. Dostawa zamówionych Produktów następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek np. firmy kurierskiej, firm spedycyjnych, Poczty Polskiej.

8. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli zamówione Produkty będą dostępne. Jeśli któregokolwiek z zamówionych Produktów nie ma w magazynie, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta i poprosi o podjęcie decyzji co do realizacji pozostałej części zamówienia. Klient ma możliwość realizacji zamówienia bez brakującego Produktu lub anulowania całego zamówienia. W przypadku braku informacji od Klienta co do dalszego postępowania, po upływie trzech dni roboczych od daty powiadomienia, dostępne Produkty zostaną wysłane do Klienta.

9. W przypadku, gdy część zamówienia nie będzie zrealizowana, a zapłata nastąpiła z góry, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi zapłaconą kwotę będącą równowartością niedostarczonych Produktów, a w przypadku niezrealizowania całości zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi zapłaconą kwotę będącą równowartością niedostarczonych Produktów wraz z kosztami przesyłki, na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu, nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu środków na konto Sprzedawcy.

10. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną poprzez kontakt ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.

 

§ 2 Ceny

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.vimacollection.pl wyrażone są w złotych polskich. Wszystkie  ceny są cenami brutto zawierające podatek VAT w obowiązującej stawce.

2. Podane ceny obowiązują wyłącznie dla zamówień złożonych w sklepie internetowym www.vimacollection.pl i mogą się one różnić od cen obowiązujących w stacjonarnym punkcie sprzedaży.

3. Ceny podane w sklepie internetowym  www.vimacollection.pl  nie obejmują wyposażenia dodatkowego lub opcjonalnego oraz wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi chyba że jest to uwzględnione w opisie produktu.

4. Ceny produktów posiadających dostępne opcje tj. pojemność, długość, itp. wskazują cenę wersji podstawowej (najmniejszej). Ceny właściwe dla produktu o odpowiednich właściwościach wyliczane są po wybraniu interesującego wariantu (opcji).

5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana przez Sprzedawcę w chwili składania zamówienia przez Klienta.

6. Ceny zamieszczone przy oferowanych Produktach nie obejmują kosztów transportu. Informacje na ten temat zamieszczone są w opisie produktu w polu „Warunki dostawy".

7. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cennikach i cenach oferowanych Produktów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Zmiany cen ofertowych nie będą dotyczyły zamówień złożonych przed zmianą ceny ofertowej.

9. W zależności od wartości zamówienia możliwe jest indywidualne negocjowanie cen zakupu i kosztów transportu.

 

§ 3 Modyfikacje w zamówieniu

1. Po złożeniu zamówienia (po "kliknięciu" przycisku „Wyślij zamówienie" na stronie potwierdzania zamówienia) nie ma możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian poprzez witrynę www.vimacollection.pl (sposobu dostawy, sposobu płatności lub dodania dodatkowych pozycji do złożonego zamówienia, połączenia wielu zamówień w jedno itp.). W celu zmiany zamówienia należy się skontaktować z Biurem Obsługi Klienta.

2. Anulowanie złożonego zamówienia możliwe jest jedynie poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu – wysyłając do nas e-mail. Potwierdzeniem przyjęcia anulacji zamówienia jest wiadomość zwrotna na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 

§ 4 Czas realizacji zamówień

1. Przyjmuje się, że zamówienie, które zostało złożone przez Klienta do godz. 13:00 danego dnia roboczego, wpłynęło do Sprzedawcy tego samego dnia roboczego, natomiast zamówienie, które zostało złożone przez Klienta po godzinie 13:00 danego dnia roboczego lub zostało złożone przez Klienta w soboty i dni świąteczne - wpłynęło do Sprzedawcy następnego dnia roboczego.

2. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności towarów w magazynach producentów i standardowo wynosi od 1 do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.

3. Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku towarów wykonywanych na zamówienie (np. rolety o wymiarach nietypowych), o czym Klient jest informowany telefonicznie lub mailowo.

 

§ 5 Formy płatności i dostawy

1. Klient, przy składaniu zamówienia ma do wyboru następujące formy płatności:

a. przelew zwykły – tradycyjny przelew bankowy lub pocztowy przekazywany na konto Sprzedawcy wskazane na stronie sklepu w zakładce „Kontakt” na podstawie zamówienia. Przelew 14 dni – odroczony termin płatności tylko dla instytucji budżetowych oraz stałych Klientów.

b. płatność on-line za pośrednictwem serwisu PAYU przy wykorzystaniu usługi „szybki przelew” oferowanych przez poszczególne banki,

c. za pobraniem – płatne gotówką kurierowi podczas dostawy,

2. Dostawa Produktów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w zamówieniu, a jej koszty są określone każdorazowo w opisie produkty w polu „Warunki dostawy".

3. Wysyłka towaru realizowana jest za pośrednictwem podmiotów określonych w § 1 ust. 7, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia.

4. Możliwy jest odbiór osobisty Produktów w sklepie stacjonarnym Showroom Solna 1 znajdującym się w Krakowie, ul. Solna 1, 30-527 Kraków, od poniedziałku do piątku w godzinach:  10.00 – 20.00 oraz w soboty w godzinach 10.00 – 16.00.

5. Wniesienie dostarczonego towaru leży po stronie Zamawiającego.

6. Koszty transportu:

a. wszelkie koszty transportu podawane są każdorazowo w opisie każdego produktu - pole  "Warunki dostawy". Dotyczą one łącznej wartości produktów danego producenta,

7. Wysyłka towaru uzależniona jest od wybranego sposobu płatności i realizowana jest w następujący sposób:

a. w przypadku tradycyjnego przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności na wskazane konto bankowe (tzn. należność pobierana jest jako płatność z góry),

b. w przypadku płatności on-line (tzw. szybki przelew) towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z zasadami realizacji płatności serwisu PAYU,

c. w przypadku płatności za pobraniem (gotówką przy kurierze) towar wysyłany jest natychmiast po skompletowaniu a należność za towar pobierana jest podczas dostawy,

d. w przypadku odbioru osobistego towar zostaje wydany Klientowi dopiero po uprzedniej zapłacie pełnej kwoty należności na konto Sprzedawcy.

8. W wypadu niektórych Produktów lub kategorii Produktów, dostępne są jedynie niektóre ze wskazanych w ust. 1 form płatności. W szczególności niemożliwe jest dokonanie płatności gotówką w kwocie przekraczającej 15.000 PLN.

9. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 

§ 6 Odstąpienie od Umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

2. Konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w punkcie § 6 ust. 8 poniżej.

3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.

5. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu, e-mailem lub pocztą.

6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

9. Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

10. Zwrot pieniędzy za zwrócone Produkty, zostanie dokonany przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni na numer rachunku bankowego Klienta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

§ 7 Warunki reklamacji i gwarancji

1. Uprawnienia wynikające z niniejszego paragrafu przysługują kupującym będącymi zarówno Konsumentami, jak i przedsiębiorcami w rozumieniu odrębnych przepisów.

2. Wszystkie Towary są fabrycznie nowe i objęte 12-miesięczną gwarancją producenta. Produkty objęte dłuższym okresem gwarancji posiadają stosowną informację w opisie produktu.

3. Dokumentem uprawniającym do świadczeń gwarancyjnych jest faktura lub paragon.

4. W przypadku stwierdzenia usterki należy pisemnie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia wady.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwej instalacji i eksploatacji zakupionego towaru.

6. Reklamacji podlegają Produkty jeżeli w chwili ich wydania są niezgodne z umową. Reklamacja może dotyczyć części lub całości zamówienia.

7. Reklamowane Produkty należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres VIMA COLLECTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Kwidzyńska 3, 51-415 Wrocław.

8. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę nie dłużej niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego Produktu lub zawiadomienia o braku Produktu w dostarczonym zamówieniu.

9. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Produkt zostanie wymieniony na nowy – wolny od wad, a jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi równowartość ceny Produktów, na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź - w przypadku gdy zapłata za realizację zamówienia następowała gotówką przy odbiorze - na numer rachunku bankowego, którego dane Klient poda w korespondencji.

10. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego produktu, którego reklamacja została przez Sprzedawcę uwzględniona, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę.

 

§ 8 Dane osobowe

1. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Sprzedawca.

2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).

3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.

 

§ 9 Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie albo opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Produktu wynikające z niedokładnego albo błędnie podanego adresu dostawy lub też z błędnego albo niedokładnego wskazania Produktu.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu realizacji zamówienia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:

3.1. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);

3.2. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;

3.3. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;

3.4. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

3.5. Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie wprowadzone w nim zmiany obowiązują od daty ich opublikowania na stronie www.vimacollection.pl. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu realizowane są według regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

2. Nazwy oraz oznaczenia słowne i graficzne Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy „Prawo własności przemysłowej".

3. Umowa sprzedaży Produktów pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem jest zawierana zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Potwierdzeniem tej umowy jest dostarczana Klientowi na podstawie złożonego zamówienia faktura VAT lub Paragon.

4. Wszelką korespondencję do sklepu internetowego www.vimacollection.pl należy kierować na adres: VIMA COLLECTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Kwidzyńska 3, 51-415 Wrocław.

5. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie usunięte.

6. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do indywidualnego konta na stronach Sklepu internetowego lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy: (a) Klient korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu; (b) Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.

7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży; wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz. U. z 2016 r., poz. 1823,; Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

8. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

9. Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

11. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 24 maja 2018 roku.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1: Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego

Załącznik nr 2: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

Serdecznie zapraszamy do Showroomu

Sarmatia Trading – Szlachetne dodatki do domu

Ul. Trakt Lubelski 393A, 04-667 Warszawa

GALERIA

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego biuletynu. Będziemy wysyłać najnowsze projekty, inspiracje i ciekawe wizualizacje prosto do Ciebie.

Zapisując się wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach komunikacyjnych.

Search